Sistein ve L-Sistein Gerçeği DİKKAT

5
568

Sistein ve L-Sistein Gerçeği DİKKAT, l sistein zararları, l sistein içeren besinler, l sistein satın al, sisteinsiz un, sistin nedir?, sistein fiyat, ekmekte insan kılı video, sistein zararları, sisteinsiz un, sistein un, sistein antioksidan…sistein ve l-sistein gerçeğine dikkat

Sistein ve L-Sistein Gerçeği DİKKAT

Bu gün sizden gelen sorular üzerine bir araştırma yaptım; Sistein, sistein nedir?, l-sistein, Cysteine ve katkı maddesi kodlamasıyla E910, E920, E921 nedir? Sistein Helal mi?, sistein haram mı?, sistein zararlı mı?.. Bu sorular doğrultusunda bakın neler buldum neler… Sis­te­in, yi­ye­cek­ler­le dışardan alı­nan ve vü­cu­dun ken­di­li­ğin­den üre­te­me­di­ği bir pro­te­in ya­pı­ta­şı ya­ni ami­no­asit­tir. Vü­cut­tan tok­sik mad­de­le­rin atıl­ma­sı­nı, hüc­re­le­rin ko­run­ma­sı­nı, rad­yas­yo­nun za­rar­lı et­ki­le­rin­den vü­cu­dun za­rar gör­me­me­si­ni sağ­la­yan ve ba­zı has­ta­lık­la­rın te­da­vi­sin­de do­ğal ola­rak gö­rev alan fay­da­lı ve ge­rek­li bir mad­de­dir.

Sistein’in Kul­la­nım Alan­la­rı?

E 910, E 920 ve­ya E 921 ola­rak kod­la­nan ve di­ğer adı L-Sis­te­in (inglizce: L-cyste­ine) olan mad­de, ha­mu­run ça­buk açıl­ma­sı­nı ve ko­lay iş­len­me­si­ni sağ­la­mak­ta olup en çok yuf­ka­lık un­lar­da elas­ti­ki­yet ka­zan­dır­mak ve açar­ken yır­tıl­ma­la­rı en­gel­le­mek ama­cıy­la kul­la­nıl­mak­ta­dır. Hamurun kalitesini ve esnekliğini artırmaktadır.

1 ton un içe­ri­si­ne 4 gr ka­dar ve firmanın kullanımına göre değişen oranlarda gir­mek­te ve be­yaz renk­li bir toz gö­rü­nü­mün­de ol­du­ğun­dan as­la fark edi­le­me­mek­te­dir. Hazır yufkaların ununa katılarak kullanıldığından do­lay­lı ola­rak bö­rek ve bak­la­va­la­ra geç­mek­te­dir. Yi­ne ba­zı özel ek­mek­ler­de elas­ti­ki­yet ve sün­ge­rim­si ya­pı­yı ka­zan­dır­mak için kul­la­nı­lır. Ham­bur­ger ek­me­ği, piz­za ek­me­ği ve tost ek­me­ği gi­bi.

İlaç ve koz­me­tik sek­tö­rün­de de sistein kullanılmaktadır. Gü­ne­şin za­rar­lı ışın­la­rın­dan cil­di ko­ru­du­ğu için cilt ba­kım ürün­le­rin­de, ak­ci­ğer has­ta­lık­la­rı ve gri­bal en­fek­si­yon­lar için kul­la­nı­lan ilaç­lar ve ök­sü­rük şu­rup­la­rın­da bal­gam sök­tü­rü­cü ola­rak, ay­rı­ca cilt, saç ve tır­nak do­ku­la­rı­nı des­tek­le­yi­ci ola­rak da ba­zı ilaç ve­ya ki­şi­sel ba­kım ürün­le­rin­de kul­la­nı­la­bil­mek­te­dir.

L-Sistein Üretimi?

En bü­yük üre­ti­ci Çi­n’­dir. Al­man­ya ve Ja­pon­ya­’da da üre­til­mek­te­dir. Ge­nel­lik­le ber­ber­ler­den top­la­nan in­san sa­çı ve do­muz kıl­la­rın­dan üre­ti­len L-sis­te­in ay­rı­ca kaz-ör­dek tüy­le­ri ve boynuz­dan da üre­ti­le­bil­mek­te­dir. Son za­man­lar­da ise mik­ro­bi­yal fer­man­tas­yon tek­no­lo­ji­si kullanı­mı az da ol­sa baş­la­mış­tır. Fa­kat ne ya­zık ki, nis­pe­ten çok ucuz ol­ma­sı se­be­biy­le insan saçı ve do­muz kı­lı en çok kul­la­nı­lan ham­mad­de­dir. 10 kg saç ve­ya kıl­dan yak­la­şık 1 kg siste­in el­de edil­mek­te­dir.

Ekmekte İnsan Kılı mı var?

Siz hiç bir çuval beyaz un gördünüz mü? Gördüyseniz, üzerindeki yazıları okudunuz mu? Eğer okumuş olsaydınız şöyle bir ifade ile karşılaşacaktınız: Miksedilmiş un…
Kül: % bilmem şu kadar. Protein: % bilmem bu kadar. Un: % bilmem ne kadar…
Un’a kül niye katılır, protein niye katılır bunu muhtemelen fırıncılardan başkası bilmez! Peki, o protein adı altında hepimize insan saçı, domuz kılı yedirildiğini söylersem ne dersiniz?

Belki de “Yok canım bu kadar da olmaz artık! Bu bir şehir efsanesi…” deyip geçeceksiniz. Ben de öyle demeyi arzu ederdim. Soframdaki baş nimet bildiğim ekmeğime böyle bir şeyin reva görülmemesini dilerdim.

Peki Un’a Neden L-cysetein Katıyorlar?

Evet, unun içinde, kıvam almasını, çabuk yoğurulmasını ve ekmek pişerken içinin de rahat pişmesini sağlamak için mutlaka bir miktar L-cystein katmaları gerekiyormuş. Öyle diyorlar. O yüzden de fabrikalar unu miks ederken bu aminoasidi de katıyorlarmış… Tabii ki size L-cystein demiyorlar. Ne diyorlar?.. E 920, E 921, E 910! Bunların ne olduğunu söylemiyorlar. Bunlar işte size sözünü ettiğim o aminoasit. Siyah saçlı insanların baş kılı, domuz kılı ve kaz-ördek tüyünden yapılan bir katkı maddesi.

Bugün bu maddenin en büyük üreticisi Çin (% 90) Çin’de siyah saçlı erkek çokL-cysteinde en çok siyah saçlı insanın kılında bulunduğu için berber atıkları bu iş için kullanılıyor. Daha kolay elde edildiği ve ucuz olduğu için…
Ben fırıncılarla da konuştum. Onlar bunun mahiyetini bilmiyorlar ama o olmadan hamura şekil veremediklerini biliyorlar…

İnsandan yapılma bir ‘amino asidi’ni kullanmak, ne kadar az olursa olsun önünde sonunda insanı, insan yiyen bir canavara dönüştürür.

Unlu mamul üreticileri, E 920, E921 ve E 919 katkı maddelerini un hamurunun karışma zamanını kısaltmak, yayıldıktan sonra pizza ve hamur tabakasının büzülmesini (kendini çekmesini) durdurmak, hamurun şeklini muhafaza etmesini sağlamak, pastacılıkta hamura şekil vermek ve hamurun hareketine yardımcı olmak, özellikle ay çöreği, rulolar, bazı kekler, pide ve ekmekler, kraker ve tost gibi çeşitli fırın ürünlerinde kullanılması zorunlu bir katkı maddesi olarak görüyorlar.

Peki Türkiyede Durum Ne?

Avrupa Birliği Ülkeleri, Amerika, Kanada ve tabii Türkiye’de fırınlar, maalesef insan saçından üretilen L-cyctein katılmış un kullanmaktadır. Hâlbuki Endonezya’da sentetik malzemeden üretim yapılmakta.

Müslümanlar için insan saçından yapılan katkı maddesi kesin olarak haramdır ve uzak durulması gereken bir şeydir… L-cyctein aminoasidi, pekâlâ kaz ve ördek tüyünden, sığır boynuzundan da üretilebiliyor. Sadece biraz daha pahalıya geliyor…

Sonuç olarak; İs­lam inan­cı in­sa­nın hiç­bir uz­vu­nun gı­da ola­rak kul­la­nı­la­ma­ya­ca­ğı­nı be­yan eder. İnsanın, saçı, kılı bizim inancımıza göre haramdır. Bu du­rum in­sa­nın ne­cis ol­ma­sın­dan do­la­yı de­ğil, eş­ref-i mah­lu­kat ol­ma­sı hay­si­ye­tiy­le­dir.

Ör­dek ve kaz gi­bi hay­van­la­rın tüy­le­rin­den el­de edi­len sis­te­inin he­lal ol­ma­sı için ke­sim usu­lü­nün İs­la­m’­a uy­gun ol­ma­sı el­zem­dir. Ço­ğun­luk­la sistein yada l-sistein üre­ti­mi in­san ve do­muz kay­nak­lı ol­ma­sı ve ge­ri ka­la­nın da şim­di­lik gü­ve­ni­lir bir he­lal ser­ti­fi­ka­ya sa­hip ol­ma­ma­sı se­be­biy­le sis­te­in içe­ren ve­ya içer­me ih­ti­ma­li olan ürün­le­rin kul­la­nmamanızı ve uzak durmanızı tavsiye ediyorum.

Unut­ma­ya­lım ki, neyle besleniyorsak, ne yiyorsak fıtratımızda onunla ilgili haller teşekkül eder. Ne yersek o oluruz. Aman Dikkat…

Bizleri desteklemek için yan taraftaki sosyal medya hesaplarımızı (instagramfacebooktiwitter) takip etmeyi unutmayınız!.. Aklınıza takılan bir şey olursa aşağıda “yorum” kısmına yazmanız yeterli olacaktır, hemen cevaplanacaktır. Bir diğer tarifimizde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.

5 YORUMLAR

  1. gerçekten bu konu hakkında hiç bir bilgim yoktu arada sırada besin maddeleri yiyecekler hakkında böyle makaleler paylaşırsanız çok sevinirim,teşekkürler

  2. YUH ARTIK YA BU NE ŞİMDİ BUNA KADAR DÜŞTÜK MÜ 100 YIL ÖNCE EKMEK NASIL YAPILIYORDU BU MADDE Mİ VAR DI ŞİMDİ NEDEN KULLANIYORLAR UFF NE BİÇİM BİR DÜNYA OLDU.KAPİTALİZM PARA İÇİN İNSANA İNSAN ARTIKLARINI YEDİRİYOR.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı giriniz